מועצה אזורית תמר

התקנת גופי תאורת הצפה סולארים - כולל כלובי הגנה למניעת ונדליזם